REGULAMIN SERWISU AUKCYJNEGO

lukikuki.pl 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Regulamin serwisu aukcyjnego określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, a także rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę: EBUYPARTNERS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-203), ul. Romana Dmowskiego 3/9 dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem: 0000734450, REGON 380407313, NIP 8982243428, kapitał zakładowy: 5 000,00 PLN. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest pod adresem poczty elektronicznej: office@ebuy.partners.

2.     Regulamin określa również ogólne warunki, zasady oraz sposób zawarcia Umowy sprzedaży Produktów oferowanych przez Sprzedawców w ramach Usług dostępnych w Serwisie.

3.     Regulamin udostępniony jest Użytkownikom w postaci elektronicznej w Serwisie w taki sposób, aby mogli oni przechowywać i odtwarzać Regulamin w zwykłym toku czynności. Użytkownik korzystający z Usług Serwisu oświadcza, że przeczytał, zrozumiał i zgodził się na wszystkie warunki zawarte w niniejszym Regulaminie Serwisu.

 

§ 2. DEFINICJE

1.     Usługodawca lub Agent - EBUYPARTNERS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-203), ul. Romana Dmowskiego 3/9 dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem: 0000734450, REGON 380407313, NIP 8982243428, kapitał zakładowy: 5 000,00 PLN. Usługodawca świadczy jednoczenie Usługi, jako Agent w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, w zakresie obsługi płatności przez operatorów płatności wskazanych w §5 ust. 3 niniejszego Regulaminu;

2.     Regulamin - niniejszy dokument określający zasady i warunki korzystania z Serwisu oraz zasady i warunki korzystania z Newslettera;

3.     Serwis - oznacza stronę internetową, którą prowadzi Usługodawca pod adresem lukikuki.pl, za pośrednictwem której możliwe jest korzystanie z Usług oraz zawarcie Umowy Sprzedaży;

4.     Portfel Użytkownika – formularz dostępny na Koncie Użytkownika w ramach Serwisu, określający wartość środków posiadanych przez poszczególnego Użytkownika w ramach wykupienia cyfrowej usługi doładowania Portfela. Środkami z Portfela Użytkownik, może obniżyć cenę Produktu oraz ją odkryć;

5.     Obniżanie Ceny - usługa dostępna w Serwisie, umożliwiająca odkrycie ceny oraz jej zmniejszenie w ramach Oferty Sprzedawcy;

6.     Formularz Rejestracji - formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający utworzenie Konta Klienta oraz Konta Sprzedawcy;

7.     Formularz Zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wybranie Produktów oraz określenie sposobu dostawy i płatności;

8.     Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, a nie ukończyła 18 lat, w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i z tym zastrzeżeniem, że wszelkie jej działania muszą odbywać się za zgodą i wiedzą jej opiekuna prawnego.

9.     Klient lub Kupujący – Użytkownik Serwisu, który zawarł lub podejmuje czynności zmierzające do zawarcia Umowy ze Sprzedawcą;

10.   Konto Klienta lub Konto Kupującego - przypisany do Klienta zbiór zasobów i uprawnień. W ramach Konta Klienta gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach za pośrednictwem Serwisu;

11.   Sprzedawca - Użytkownik Serwisu, którego działania zmierzają do zbycia Produktów w ramach Oferty;

12.   Konto Sprzedawcy - przypisany do Sprzedawcy zbiór zasobów i uprawnień. W ramach Konta Sprzedawcy gromadzone są dane podane przez Sprzedawcę oraz informacje o oferowanych przez niego Produktach;

13.   Licytacja – forma sprzedaży Produktów zainicjowana przez Sprzedawcę, za pośrednictwem której Licytant może dokonać zakupu Produktu na skutek wykorzystania mechanizmu Obniżania Ceny przy wykorzystaniu środków z Portfela;

14.   Licytant - Klient, który bierze udział w Licytacji organizowanej przez Sprzedawcę;

15.   Oferta - propozycja zawarcia Umowy sprzedaży Produktu na zasadach i warunkach ustalonych przez Sprzedawcę, przy użyciu funkcjonalności dostępnych w Serwisie Usługodawcy;

16.   Produkt – rzecz, usługa lub prawo będące przedmiotem Oferty, oferowane przez Sprzedawcę w ramach Serwisu;

17.   Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu;

18.   Usługa lub Usługiusługa lub usługi świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, w tym szczególności Usługi takie jak: Doładowanie Portfela Użytkownika, Konto Użytkownika, Formularze czy Newsletter;

 

§ 3. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1.     Przeglądanie Produktów oferowanych w Serwisie nie wymaga rejestracji.

2.     Rejestracja jest konieczna celem skorzystania z Usługi wystawienia Oferty przez Sprzedawcę, a także celem dokonania zakupu przez Klienta.

3.     Rejestracja Konta Użytkownika następuję na skutek wypełnienia Formularza Rejestracji. Brak wypełnienia wszystkich pól Formularza rejestracji uniemożliwia utworzenie Konta.

4.     Każdy z Użytkowników może posiadać wyłącznie jedno Konto Użytkownika do użytku osobistego. W przypadku powzięcia przez Usługodawcę informacji o posiadaniu przez jednego Użytkownika więcej niż jednego Konta, Usługodawcy przysługuje prawo do natychmiastowego zawieszenia wszystkich Kont jednego Użytkownika.

5.     Celem złożenia Oferty w ramach Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji Konta Użytkownika do Konta Sprzedawcy. Konto Sprzedawcy umożliwia zarówno dokonywanie zakupów oraz sprzedaż Produktów.

6.     Rejestracja dokonywana jest nieodpłatnie poprzez poprawne uzupełnienie wszystkich pól Formularza Rejestracji oraz zaakceptowaniu zgód przy nim określonych. W trakcie wypełniania Formularza Rejestracji Użytkownik oraz Sprzedawca, ma możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu, akceptując jego treść.

7.     Po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia zarejestrowanego Konta. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy podmiotem, który zarejestrował Konto, a Usługodawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

8.     Użytkownik korzystający z Usług Serwisu zobowiązany jest do podawania prawdziwych, aktualnych i kompletnych danych zgodnie z Formularzem Rejestracji. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych w panelu posiadanego Konta. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu loginu i hasła.

9.     Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usług Serwisu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

1)     niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej (spam);

2)     niedostarczania i niezamieszczania w Serwisie treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa lub przez postanowienia niniejszego Regulaminu;

3)     korzystania z wszelkich materiałów i treści zamieszczonych w Serwisie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie materiałów i treści w innym zakresie jest możliwe wyłącznie na podstawie pisemnej zgody udzielonej przez Usługodawcę;

4)     uczestniczenie w Licytacji oraz innych Usługach Serwisu, wyłączenie przy użyciu jednego utworzonego Konta.

10.   Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności dokonane w ramach i w związku z korzystaniem z Serwisu.

 

§ 4. WARUNKI ZAMIESZCZANIA OFERT W SERWISIE

1.     Sprzedawcy przysługuje prawo do zamieszczenia w Serwisie Oferty, na podstawie której możliwym będzie zawarcie z Klientem Umowy sprzedaży. Sprzedawca może skorzystać z dwóch możliwości zawarcia Umowy sprzedaży z Klientem:

1)     zakup przez Klienta Produktu po określonej przez Sprzedawcę z góry cenie – opcja Kup po cenie wywoławczej, w ramach której Klient nie korzysta z mechanizmu Odkrywania Ceny;

2)     zakup przez Klienta Produktu korzystając na skutek uczestnictwa w Licytacji zorganizowanej w ramach Serwisu przez Sprzedawcę – opcja Odkryj cenę, w ramach której Klient korzysta z mechanizmu Odkrywania Ceny.

2.     Sprzedawca w ramach Oferty może zaproponować na sprzedaż jeden Produkt, pakiet Produktów bądź więcej niż jeden Produkt.

3.     Sprzedawca może oferować Produkty nowe lub używane, z zastrzeżeniem, że taka informacja powinna znaleźć się w opisie Produktu.

4.     Zamieszczenie przez Sprzedawcę Oferty następuje poprzez wypełnienie formularza sprzedaży przygotowanego przez Usługodawcę. Z chwilą wprowadzenia danych i informacji do treści Oferty, Usługodawca nabywa prawo do korzystania z nich w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do świadczenia Usług w ramach Serwisu.

5.     Sprzedawca jest zobowiązany do rzetelnego opisu przedmiotu Oferty. Opis powinien zgadzać się ze stanem faktycznym. Opis przedmiotu Oferty w szczególności nie powinien wprowadzać w błąd co do stanu przedmiotu, jakości, pochodzenia, oryginalności, marki. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone w Ofercie.

6.     Z chwilą wypełnienia przez Sprzedawcę formularza sprzedaży i zaakceptowania jego ostatecznej treści, Sprzedawca zleca Usługodawcy publikację oferty w ramach Serwisu. Czas trwania Oferty ustalany jest przez Sprzedawcę, z zastrzeżeniem maksymalnego terminu 365 dni.

7.     Sprzedawca zobowiązuje się do zamieszczania w Serwisie wyłącznie Ofert zgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Ofert nienaruszających praw osób trzecich oraz Ofert niewprowadzających w błąd Użytkowników.

8.     Usługodawcy przysługuje prawo odmowy opublikowania Oferty, w szczególności, gdy treści w niej zawarte są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, naruszają prawa pozostałych Użytkowników lub naruszają zasady uczciwej konkurencji.

9.     Z chwilą opublikowania Oferty przez Usługodawcę w Serwisie, Sprzedawca jest związany jej treścią, z zastrzeżeniem, że zmian w Ofercie Sprzedawca może dokonać do czasu złożenia pierwszej oferty w zakresie Odkrycia Ceny, przez Klienta lub do czasu zawarcia Umowy sprzedaży z Klientem, który skorzystał z opcji Kupna po cenie wywoławczej.

10.   Z chwilą opublikowania Oferty w Serwisie, w stosunku do zamieszczonych treści (Utworów), Sprzedawca udziela Usługodawcy licencji niewyłącznej, z możliwością udzielania sublicencji, nieograniczonej pod względem terytorialnym, nieograniczonej czasowo bez możliwości jej wypowiedzenia, obejmującej prawo do korzystania z praw własności intelektualnej, w tym praw pokrewnych do Utworu  w zakresie jego wykorzystania w całości i we fragmentach na wszelkich polach eksploatacji, a w szczególności w zakresie:

1)     utrwalania na jakimkolwiek nośniku;

2)     zwielokrotniania jakąkolwiek techniką w tym: techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

3)     publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlania, odtworzenia;

4)     wprowadzania do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;

5)     wykorzystania na stronach internetowych oraz w utworach multimedialnych;

6)     wprowadzania do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;

7)     wykorzystania w całości lub dowolnie wybranych fragmentów w serwisach interaktywnych, udostępnianych za pośrednictwem Internetu i innych technik przekazu danych, w tym sieci telekomunikacyjnych, informatycznych i bezprzewodowych,

- w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów.

11.   Jednocześnie Sprzedawca wyraża zgodę na wykonywanie i zezwalanie przez Usługodawcę na wykonywanie autorskich praw zależnych do Utworów oraz upoważnia Usługodawcę do sprawowania z wyłączeniem Sprzedawcy nadzoru autorskiego nad sposobem korzystania z Utworu.

12.   Sprzedawca oświadcza, że treści zamieszczone w Ofercie nie naruszają praw osób trzecich. Sprzedawca oświadcza, że jest uprawniony do złożenia powyższych oświadczeń i zgód. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakiekolwiek roszczenia osób trzecich w związku z zamieszczeniem w Serwisie treści Oferty oraz w tym zakresie Sprzedawca zwolni z odpowiedzialności Usługodawcę oraz podmioty, którym Usługodawca udzielił dalszych zgód na korzystanie z treści Oferty.

 

§ 5. ZASADY I WARUNKI ZAKUPU PRODUKTÓW

1.     Każdy z Użytkowników posiadających aktywne Konto Klienta może dokonać zakupu Produktów, zgodnie z treścią Oferty.

2.     Użytkownik może dokonać zakupu Produktu w następujący sposób:

1)     za pośrednictwem opcji Kup po cenie wywoławczej. W tym wypadku, Użytkownik kupuje Produkt za cenę z góry ustaloną w treści Oferty Sprzedawcy;

2)     za pośrednictwem opcji Odkryj cenę, poprzez jednoczesne uczestnictwo w procesie Licytacji. Użytkownik może uczestniczyć w Licytacji wyłącznie w przypadku doładowania Portfela Użytkownika, na podstawie wykupionej przez Użytkownika Usługi. Środki pochodzące z Portfela Użytkownika, umożliwiają sprawdzenie ceny Produktu. Użytkownikowi jednocześnie za każde Odkrycie Ceny pobierana jest określona ilość środków z tego Portfela. Informacja w zakresie ilości środków pobranych z Portfela, w momencie skorzystania przez Użytkownika z procesu Okrywania Ceny, wskazana jest każdorazowo przy opcji Odkryj cenę. Użytkownik nieposiadający środków w Portfelu Użytkownika, nie ma możliwości sprawdzenia aktualnej (zakrytej) ceny obowiązującej w ramach procesu Licytacji.

3.     Użytkownik posiadający Konto może doładować Portfel Użytkownika za pośrednictwem:

1)     Tpay (www.tpay.com);

2)     bezpośredniego przelewu na rachunek bankowy prowadzony dla Usługodawcy;

4.     Minimalna kwota, w ramach doładowania Portfela przez poszczególnego Użytkownika wynosi 5,00 PLN (słownie: pięć 00/100 złotych).

5.     Na doładowanie Portfela w ramach wykupienia Usługi przez Użytkownika, Usługodawca wystawia stosowny dokument, w zależności od statusu oraz formy prawnej poszczególnego Użytkownika.

6.     Usługodawca zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany, dodania, usunięcia lub modyfikacji poszczególnego operatora płatności wskazanego w ust. 3.

7.     Dostarczenie zakupionej przez Użytkownika Usługi w formie doładowania Portfela Użytkownika odbywa się drogą elektroniczną poprzez bezpośrednie przypisanie ilości wpłaconych środków do Konta poszczególnego Użytkownika. Doładowanie Konta Użytkownika następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 48h od momentu prawidłowego przeprocesowania płatności w ramach zakupu Usługi przez poszczególnego Użytkownika, z jednoczesnym zastrzeżeniem możliwości wydłużenia tego terminu przez Usługodawcę, w przypadku wystąpienia przyczyn, na które Usługodawca nie ma wpływu, takich jak np. przerwy techniczne, awarie systemu czy wystąpienie szeroko rozumianej siły wyższej, do maksymalnie 7 dni.

8.     Na skutek wykorzystania przez Użytkownika środków z Portfela Użytkownika w ramach Licytacji, cena zakryta Produktu zostaje ujawniona na okres 7 sekund wyłącznie Użytkownikowi, który wykorzystał środki ze swojego Portfela.

9.     Na skutek wykorzystania przez Użytkownika środków z Portfela w ramach procesu Licytacji w związku z wykorzystaniem opcji Odkrycia Ceny, Użytkownik traci określoną ilość środków, a cena zakryta Produktu ulega zmniejszeniu o 50% wartości zużytych środków z Portfela. Zmniejszeniu ulega aktualnie obowiązująca cena Produktu w ramach Licytacji, a więc cena wcześniej niewidoczna dla Użytkowników.

10.   Wykorzystanie w ramach Licytacji środków z Portfela, przez jakiegokolwiek Użytkownika powoduje zmniejszenie ceny zakrytej Produktu. Każde kolejne wykorzystanie środków z Portfela powoduje ponowne zmniejszenie ceny zakrytej Produktu.

11.   W okresie 7 sekund ujawnienia ceny zakrytej Produktu, Użytkownik, który wykorzystał środki z Portfela oraz tym samym przystąpił do procesu Odkrycia Ceny, może dokonać zakupu Produktu. Użytkownik w takim przypadku dokonuje zakupu Produktu za cenę, która została mu ujawniona w związku z wykorzystaniem przez niego środków z Portfela. Takiego Użytkownika uznaje się za zwycięzcę Licytacji, który zawiera Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

12.   Użytkownik w okresie 7 sekund widoczności ceny Produktu nie jest zobowiązany do zakupu Produktu.

13.   Użytkownik może dokonywać kilkukrotnego Odkrycia Ceny Produktu. W przypadku wykorzystania wszystkich środków z Portfela Użytkownika, celem dalszego Odrywania Ceny Produktu, Użytkownik powinien doładować swój Portfel.

14.   Użytkownik w każdym momencie trwania Licytacji, może dokonać zakupu Produktu za pośrednictwem opcji Kup po cenie wywoławczej, za cenę z góry ustaloną w Ofercie Sprzedawcy.

15.   Graficzny mechanizm zakupu Produktów w ramach Licytacji przy użyciu opcji Odkryj cenę został określony w formie graficznej, zgodnie z poniższym diagramem:

16.   Zakończenie Oferty następuje z upływem czasu, na który została ustanowiona zgodnie z wytycznymi Sprzedawcy, w przypadku, gdy wszystkie Produkty danego Sprzedawcy zostały wyprzedane lub w przypadku zakupu przez jednego z Użytkowników Produktu lub Produktów, za pośrednictwem opcji Kup po cenie wywoławczej, bądź w ramach Licytacji z użyciem opcji Odkryj cenę.

17.   W przypadku naruszenia przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawcy przysługuje prawo do wcześniejszego zakończenia Oferty.

18.   Sprzedawcy przysługuje prawo do zakończenia Oferty w każdym czasie z zastrzeżeniem, że:

1)     dotychczas zawarte Umowy sprzedaży za pośrednictwem opcji Kup po cenie wywoławczej są wiążące;

2)     w zakresie Licytacji umowa sprzedaży zawierana jest ze zwycięzcą Licytacji, który ustalany jest na chwilę zakończenia Oferty.

§ 6. ZMOWA, GRA ZESPOŁOWA

1.     Jakakolwiek zmowa lub działania zespołowe są zabronione w Serwisie Usługodawcy. Zmowa lub działania zespołowe obejmują w szczególności przypadki działania wspólnie dwóch lub większej liczby Użytkowników, którzy stwarzają wrażenie, że więcej osób jest zaangażowanych i rywalizuje o wygranie Licytacji niż jest w rzeczywistości lub dokonuje fikcyjnego zakupu Produktu, podczas trwającej Licytacji, celem pobrania prowizji przez Sprzedawcę od wykorzystanych przez Użytkowników środków z Portfela Użytkownika, przy jednoczesnym braku sprzedaży Produktu.

2.     Usługodawca zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania, według własnego uznania, każdego Użytkownika, co do którego Usługodawca poweźmie uzasadnione podejrzenia, że pracuje w zespole, unieważniając wszystkie wygrane i zawieszając jego Konta.

 

§ 7. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1.     Użytkownik może składać zamówienia w Serwisie zgodnie z opcjami przewidzianymi w Ofercie danego Sprzedawcy, tj. za pośrednictwem opcji Kup po cenie wywoławczej lub poprzez uczestnictwo w Licytacji, przy użyciu opcji Odkryj cenę.

2.     W celu złożenia zamówienia należy:

1)     skorzystać z możliwości złożenia zamówienia po dokonanej rejestracji;

2)     wybrać Produkt będący przedmiotem zamówienia;

3)     skorzystać z opcji zakupu przewidzianej w Ofercie Sprzedawcy;

4)     dokonać zakupu zgodnie z opcjami przewidzianymi w Ofercie Sprzedawcy.

3.     Szczegółowe dane dotyczące realizacji zamówienia, takie jak miejsce i termin dostawy, sposób płatności, ustalane są bezpośrednio pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Usługodawca nie uczestniczy w tych ustaleniach i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak porozumienia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, co do realizacji zamówienia.

4.     Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), co do której informacja znajduje się w treści Oferty Sprzedawcy, w tym także w chwili wyrażenia woli na związanie się Umową Sprzedaży poprzez wypełnienie wszystkich wymaganych pól Formularza zamówienia i przejścia do procesu płatności.

 

§ 8. ZAWARCIE UMOWY

1.     Usługodawca w żaden sposób nie pośredniczy w transakcjach między Użytkownikami ani w jakichkolwiek czynnościach dokonywanych pomiędzy nimi. Usługodawca nie jest stroną Umowy Sprzedaży zawieranej pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zachowania i działania podjęte przez Użytkowników korzystających z Serwisu, jak również za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zawartych przez Użytkowników transakcji lub wywiązanie się Użytkowników ze swoich zobowiązań.

2.     Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi:

1)     w przypadku procesu Licytacji, przy użyciu opcji Odkryj cenę – w chwili zakończenia Licytacji z Użytkownikiem, który dokonał zakupu Produktu w okresie 7 sekund od ujawnienia mu ceny ukrytej lub z Użytkownikiem, który pomimo toczącej się Licytacji dokonał zakupu za pośrednictwem opcji Kup po cenie wywoławczej;

2)     w przypadku opcji Kup po cenie wywoławczej – w chwili potwierdzenia przez Użytkownika zakupu za pośrednictwem przycisku Kup produkt po cenie wywoławczej.

3.     Klient może dokonać płatności za zakupione Produkty w sposób przewidziany przez Usługodawcę z wykorzystaniem operatorów płatności takich, zgodnie z §5 ust. 3 niniejszego Regulaminu.

4.     Klient powinien dokonać płatności za zakupiony Produkt w terminie wskazanym w Ofercie Sprzedawcy.

 

§ 9. WARUNKI REKLAMACJI, ZWROTU ORAZ GWARANCJI ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW

1.     Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy, w zakresie sprzedaży Produktów przez Sprzedającego, pod adresem mailowym przypisanym do Konta Sprzedawcy lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

2.     Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać dane Kupującego w postaci jego imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail, daty zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, informacje o zakupionym Produkcie, wskazane żądanie Kupującego oraz wszelkie informacji uzasadniające oraz potwierdzające złożoną reklamację, w tym dokumentację wizualną przedstawiającą wadę Produktu, o ile jest taka możliwość.

3.     Jeśli wskazane w ust. 1 dane lub informacje wymagają uzupełnienia ze strony Kupującego, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwraca się do Kupującego o uzupełnienie złożonej reklamacji we wskazanym przez Sprzedawcę zakresie.

4.     Sprzedawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację maksymalnie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej, wskazanej w ust. 1 postaci.

5.     Odpowiedź na reklamację ze strony Sprzedawcy, winna być wysłana na adres podany przez Kupującego lub na adres e-mail podany przez Kupującego.

6.     Kupującemu, będącemu przedsiębiorcą, nie przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi przy sprzedaży.

7.     Kupujący będący konsumentem, w ciągu 14 dni od otrzymania nabytego przez niego Produktu może odstąpić od Umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zobowiązany jest do zwrotu wszystkich otrzymanych od Kupującego środków z tytułu dokonanej przez Kupującego płatności, wobec zawartej Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy, koszt przesyłki zwrotnej zwracanego Produktu, pokrywa Kupujący.

8.     Kupujący będący konsumentem ma prawo również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zgodnie z warunkami wskazanymi w §15 ust. 7 niniejszego Regulaminu.

9.     Aby odstąpić od Umowy zawartej w Serwisie, należy złożyć do Sprzedawcy stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w Koncie Sprzedawcy.

10.   Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności na rzecz Kupującego do czasu otrzymania Produktu od Kupującego lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania Produktu przez Kupującego, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11.   Osoba odstępująca od Umowy sprzedaży ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego Produktu, jeżeli korzystała z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. W takim wypadku Sprzedawca może zwrócić odpowiednio pomniejszoną kwotę zwrotu za zakupiony przez Kupującego Produkt.

12.   Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej w ramach Serwisu nie przysługuje Kupującemu, będącemu konsumentem w odniesieniu Umów o:

1)     świadczenie usług (opisanych w Ofercie), jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2)     w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

3)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6)     w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7)     w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8)     w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;

9)     jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne Usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

10)   w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

11)   o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

12)   zawartej w drodze aukcji publicznej w rozumieniu ustawowym;

13)   świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

14)   o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

13.   Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Produktów wolnych od wad. Wszelkie wady związane z transportem Produktu powinny być udokumentowane protokołem uszkodzenia danego Produktu w transporcie.

14.   Kupujący zobowiązany do dokładnego sprawdzenia zakupionego Produktu przed jego odbiorem.

15.   Sprzedawca zobowiązany jest do poinformowania Kupującego o rodzaju oraz okresie gwarancji w przypadku sprzedaży Produktu lub Produktów objętych gwarancją.

 

§ 10. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z USŁUG, PODZIAŁ ZYSKÓW Z EPLN

1.     Korzystnie z Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu jest w pełni nieodpłatne, zarówno dla Kupującego jak i dla Sprzedawcy. Sprzedawca nie ponosi również kosztów z tytułu zamieszczenia Ofert bądź sprzedaży Produktów w Serwisie.

2.     Wartość wykorzystanych przez Użytkowników środków z Portfela, w ramach Licytacji ulega podziałowi pomiędzy Sprzedawcę a Usługodawcę po połowie (po 50% wartości wykorzystanych środków z Portfela).

 

§ 11. WYMAGANIA TECHNICZNE

1.     W celu korzystania z Serwisu Użytkownik winien posiadać urządzenia umożliwiające korzystanie z sieci Internet, połączenie z siecią Internet, posiadanie aktualnej wersji przeglądarki umożliwiającej wyświetlanie stron www, np. Internet Explorer, Opera, Firefox, Google Chrome lub Safari, z włączoną obsługą plików cookies, obsługująca szyfrowane połączenia SSL oraz JavaScript, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail) do korzystania z poszczególnych Usług oraz program czytający pliki w formacie PDF.

2.     Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmian w wymogach technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną.

3.     Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie się Użytkownika do wymogów technicznych, wymienionych w niniejszym Regulaminie. 

4.     Usługodawca zastrzega, że korzystanie z usług elektronicznych może wiązać się z ryzykiem technicznym, klasycznym dla wykorzystania systemów informatycznych. Użytkownicy powinni zabezpieczyć swoje połączenia elektroniczne oraz urządzenia przed nieuprawnionym dostępem, w tym w szczególności zainstalować oprogramowanie antywirusowe.

 

§ 12. NEWSLETTER

1.     Usługa Newslettera jest nieodpłatna i polega na wysyłaniu treści informacyjno-promocyjnych przygotowywanych przez Usługodawcę.

2.     Newsletter jest udostępniany Użytkownikom przez Usługodawcę na ich wyraźne żądanie oraz nieodpłatnie – na żadnym etapie Użytkownik nie będzie zobowiązany do ponoszenia kosztów Newslettera, poza kosztami wynikającymi z korzystania przez niego ze środków porozumiewania się na odległość (w szczególności koszt dostępu do Internetu), które Użytkownik ponosi we własnym zakresie.

3.     Korzystanie przez Użytkownika z treści informacyjno-promocyjnych (Newsletter) odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o prawach konsumenta i jest równoznaczne, po wyraźnym zaakceptowaniu tego faktu podczas rejestracji adresu e-mail w Serwisie, że:

1)     złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu;

2)     wyrażeniem przez Użytkownika zgody na niezwłoczne otrzymywanie Newslettera.

4.     Użytkownik może zrezygnować z Usługi Newslettera w każdym czasie.

5.     Newsletter zawiera treści informacyjno-promocyjne dotyczące Serwisu, Usługodawcy, Produktów oferowany w ramach Serwisu przez Sprzedawców.

6.     Otrzymywanie przez Użytkownika Newslettera wymaga dokonania następujących czynności (wszystkie warunki muszą zostać spełnione łącznie):

1)     zaakceptowania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu;

2)     wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika dla celów związanych z korzystaniem z Newslettera oraz w celach marketingowych, w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy.

Zgody, o których mowa w punktach 1) i 2) wyrażane są poprzez kliknięcie odpowiedniego pola podczas podawania adresu e-mail w Formularzu Rejestracyjnym w Serwisie.

7.     Po wyrażeniu zgody przez Użytkownika na otrzymywanie Newslettera, Usługodawca przesyła Użytkownikowi w formie mailowej potwierdzenie zawarcia Umowy, co oznacza, że pomiędzy stronami zawarta zostaje umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną na czas nieokreślony.

8.     Zgoda na przesyłanie treści informacyjno-promocyjnych oraz przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika może zostać w każdej chwili cofnięta przez Użytkownika poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: office@ebuy.partners co jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z usługi Newsletter i powoduje rozwiązanie Umowy o świadczenie tej usługi.

9.     Użytkownik jest uprawniony do składania reklamacji w sprawach dotyczących Usługi Newsletter na zasadach przewidzianych w postanowieniach niniejszego Regulaminu.

 

§ 13. PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

1.     Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Serwisu jako całości oraz poszczególnych jego części, elementów graficznych, słownych lub muzycznych, jak również prawa kompozycji tych elementów i ich układu w Serwisie przysługują Usługodawcy.

2.     Użytkownik nie jest uprawniony do użycia lub wykorzystania materiałów udostępnionych w Serwisie w całości lub części bez odrębnej zgody Usługodawcy, w szczególności Użytkownik nie ma prawa do ściągania, zapisywania na nośnikach danych, kopiowania ani jakiegokolwiek modyfikowania materiałów umieszczonych w Serwisie.

3.     Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Serwisie w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu stanowić będzie naruszenie praw przysługujących Usługodawcy.

4.     Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Usługodawcy.

5.     Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści umieszczone przez niego w Serwisie nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych osób trzecich.

 

§ 14. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.     Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, jeżeli Usługi przewidziane w Regulaminie nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres ul. Romana Dmowskiego 3/9, 50-203 Wrocław bądź w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej office@ebuy.partners

2.     Jednocześnie w zakresie wykupienia Usługi w postaci doładowania Portfela Użytkownika, Usługodawca informuje, a Użytkownik akceptuje, że prawo do odstąpienia od Umowy jest wyłączone z uwagi na dostarczenie treści cyfrowych.

3.     W zakresie innych Usług, niewskazanych w ust. 2, prawidłowo przesłana reklamacja zostaje rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli rozpatrzenie reklamacji będzie wymagało uzyskania wiadomości specjalnych lub napotka inne trudności niezależne od Usługodawcy lub jeżeli niezbędne będzie uzyskanie od Użytkownika dodatkowych informacji. Czas udzielania przez Użytkownika dodatkowych informacji każdorazowo wydłuża czas rozpatrywania reklamacji.

4.     Usługodawca zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na reklamację oczywiście bezzasadną, w szczególności w zakresie, w którym reklamacja została już uprzednio w stosunku do danego Użytkownika rozpatrzona.

5.     Przesłanie przez Użytkownika reklamacji w formie elektronicznej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie od Usługodawcy odpowiedzi również w formie elektronicznej.

 

§ 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu bez podawania powodu. Usługodawca będzie informować o zmianach w widocznym miejscu w Serwisie. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu ma prawo do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2.     Uznanie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu za niezgodne w prawem nie wpływa na skuteczność i ważność pozostałych postanowień Regulaminu.

3.     Kwestie związane z ochroną danych osobowych oraz wykorzystaniem przez Usługodawcę plików cookies zostały opisane w Polityce Prywatności dostępnej w Serwisie.

4.     Zapisy niniejszego Regulaminu oraz wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem podlegają przepisom prawa polskiego.

5.     Brak podstaw prawnych lub niekompletność którejkolwiek z klauzul zawartych w Regulaminie nie oznacza, że cały Regulamin traci moc prawną. Postanowienia te zmienia się na takie, które najbardziej oddają jej sens i cel zapisów dotychczasowych.

6.     W przypadku, gdy Użytkownikiem jest przedsiębiorcą, spory powstałe na tle wykonywania niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. W przypadku, gdy Użytkownikiem jest konsument, spory powstałe na tle wykonywania niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwości ogólnej.

7.     Użytkownik będący konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu Klientowi przysługuje możliwość rozwiązania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8.     W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania bądź ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia o tym Użytkowników. W szczególności, Usługodawca jest uprawniony do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego. Użytkownik nie ma roszczenia w związku z przerwą lub zaprzestaniem świadczenia Usług przez Usługodawcę.

9.     Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 listopada 2020 r.